صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش


سبک زندگی و سبک دهی به زندگی یکی از دغدغه‌های اصلی گردانندگان جوامع غربی از دمادم انقلاب صنعتی بوده و صدور سبک زندگی جزء اهداف استراتژیک فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی، اقتصادی غرب است. ادبیات علمی تولید شده در حوزه های تغذیه و پزشکی، فراوانی قابل توجهی دارد اما ارتباط این حوزه با سایر حوزه های فرهنگی و علمی و همچنین کم توجهی به این موضوع در سایر چارچوبهای نظری، مسیر تغییرات فرهنگی، اجتماعی آینده را مبهم و مخاطره آمیز کرده است از این رو این همایش در پی توسعه گفتمان علمی  و در زمینه سبک زندگی اسلامی و ایرانی خواهد
.